Master Tesia

Tituloa: 
Elaboration of a RST Chinese Treebank
Egilea: 
Shuyuan Cao
Laburpena: 
Adimen Artifizialaren (AA) barneko arlo bat izanez, Hizkuntzaren Prozesamenduak (HP) giza-hizkuntzak automatikoki prozesatzea du helburu. Arlo horretako ikasketa anitzetan lorpen emankor asko eman dira. Ikasketa-arlo ezberdin horien artean, diskurtso-analisia gero eta ezagunagoa da. Diskurtsoko informazioa interes handikoa da HPko ikasketetan. Munduko hiztun gehien duen hizkuntza izanda, txinera aztertzea oso garrantzitsua da HPan egiten ari diren ikasketetarako. Hori dela eta, lan honek txinerako diskurtso-egituraz etiketaturiko zuhaitz-banku bat aurkeztea du helburu, Egitura Erretorikoaren Teoria (EET) (Mann eta Thompson, 1988) oinarrituta. Lan honetan, ikerketa-corpusa 50 testu txinatarrez osatu da, eta zuhaitz-bankua hiru etiketatze-mailatan aurkeztuko da: segmentazioa, unitate zentrala (UZ) eta diskurtso-egitura. Azkenik, corpusa webgune batean argitaratu da zuhaitz-bankua kontsultatzeko.
Abstract: 
As a subfield of Artificial Intelligence (AI), Natural Language Processing (NLP) aims to automatically process human languages. Fruitful achievements of variant studies from different research fields for NLP exist. Among these research fields, discourse analysis is becoming more and more popular. Discourse information is crucial for NLP studies. As the most spoken language in the world, Chinese occupy a very important position in NLP analysis. Therefore, this work aims to present a discourse treebank for Chinese, whose theoretical framework is Rhetorical Structure Theory (RST) (Mann and Thompson, 1988). In this work, 50 Chinese texts form the research corpus and the corpus can be consulted from the following aspects: segmentation, central unit (CU) and discourse structure. Finally, we create an open online interface for the Chinese treebank.
Fitxategia: 
Tutorea: 
Mikel Iruskieta and Iria da Cunha
Urtea: 
2018
hitz_gakoak: 
HP, diskurtso-analisia, EET, txinera, corpusa NLP, discourse analysis, RST, Chinese, corpus