Master Tesia

Tituloa: 
To post-edit or to translate... That is the question: A case study of a recommender system for Quality Estimation of Machine Translation based on linguistic features
Egilea: 
Ona de Gibert Bonet
Laburpena: 
Itzulpen automatikoko sistema bat produkzio-katean sartzeak ez du bere horretan erabilera eraginkor bat bermatzen. Beharrezkoa da jakitea noiz den probetxugarria itzulpen automatikoa editatzea eta noiz eskuz itzultzea. Horretarako ezinbestekoa da itzulpen automatikoaren kalitatea aurreikusteko gai izatea. Lan honek ikertzen du itzulpen automatikoaren kalitatearen estimazioa sistema zehatz batentzat eta domeinu zehatz baterako, gomendio sistema bat garatuz gaztelaniatik ingelesera itzultzerakoan erabiltzeko. Lanean aztertzen da nola lagundu dezaketen ezaugarri linguistikoek kalitatearen estimazioan, ohikoak diren azaleko ezaugarriekin alderatuta. Datuak itzultzaile profesionalen postedizio lanetik bildu dira eta ezaugarri linguistikoak eskuz etiketatu. Lehenengo, esaldi bat posteditatzea edo itzultzea gomendatzen duten sailkapen ereduak eraiki dira. Bigarrenik, erregresio ereduak entrenatu dira hiru kalitate adierazle aurreikusteko: kalitatea, denbora eta HTER. Esperimentuek emaitza adierazgarriak erakusten dituzten arren, orokorrean erabilitako ezaugarriek ez dute behar bezala bereizten edizio mota komenigarriena zein den, eta beraz, gomendio sistemaren doitasuna ez da produkzioan ezartzeko nahikoa. Emaitzak maila desberdinetan aztertu dira eta esperimentazioa datu-multzo zabalago batekin egitea proposatzen da, anotazio automatikoa erabilita eta informatiboagoak diren ezaugarri linguistikoak erabilita. Hitz gakoak: ezaugarri linguistikoak, itzulpen automatikoa, postedizioa, kalitatearen estimazioa, gomendio-sistema.
Abstract: 
The implementation of a machine translation system into production is not enough to warrant its efficient use. There exists the need to know when it is profitable to use machine translation as opposed to translating from scratch. That is why being able to estimate the quality of a machine translation is crucial. This thesis investigates the task of quality estimation of machine translation for a specific machine translation system and a specific domain by developing a recommender system for Spanish to English. The work further investigates how quality estimation can benefit from the use of linguistic characteristics in contrast to the more common shallower features. The data was collected from real translators who performed a post-editing task, and the linguistic features were manually annotated. First, we build a classification model that selects sentences for post-editing or translating. Secondly, we perform a regression task based on three quality indicators: Quality, Time and HTER. Although experimentation shows some promising results, overall the selected features are not discriminative enough for the recommender system to be implemented into production. Results are discussed at different levels, suggesting a replication at a larger scale, with automatic annotation of informative linguistic features. Keywords: linguistic features, machine translation, post-editing, quality estimation, recommender system.
Tutorea: 
Nora Aranberri
Urtea: 
2018