Master Tesia

Tituloa: 
Evaluating NLG: Automatic Text Simplification
Tutorea: 
itziar.gonzalezd@ehu.eus
Esleitua: